floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui


Centrul de Apel

Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Căsătoria la Ambasada Republicii Moldova

Pentru încheierea căsătoriilor la Ambasada RM la Londra, cetăţenii RM urmează să depună, cu cel puţin 1 lună înainte de data înregistrării căsătoriei, următoarele documente:

  • Buletinele de identitate;
  • Certificatele de naştere;
  • În cazul în care nu este prima căsătorie – urmează să fie prezentat certificatul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, deces, ş.a.);

Notă: Actele de stare civilă (naştere, stare civilă, divorţ, etc.) din Republica Moldova, nu necesită a fi apostilate.

Căsătorie cu participarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova


În procesul examinării şi soluţionării declaraţiilor de căsătorie cu participarea cetăţenilor străini, respectarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova asigură – Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă şi codul familiei, adoptat prin Legea nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000, precum şi asigură respectarea prevederilor alineatului (2) al articolului 19, alineatelor (6) şi (7) aş articolului 35 ale Legii privind actele de stare civilă şi în special prevederile alineatului (2) al articolului 155 din Codul familiei, potrivit căruia, cetăţenii străini, cu domiciliul în afara Republicii Moldova, încheie căsătoria pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei naţionale, dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţeni sunt.

În contextul asigurării căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente:

  • paşaportul naţional;
  • certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar, văduv, divorţat);
  • certificat de naştere;
  • document ce dovedeşte încetarea căsătoriei (certificat de deces, divorţ, hotărârea de judecată privind declararea căsătoriei nule sau extrasul de pe actul de căsătorie cu menţiunea căsătoriei nule, hotărâre de judecată privind desfacerea căsătoriei – dacă în statul respectiv dovada divorţului se efectuează numai în acest fel), dacă acesta există;
  • document ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este (indiferent de locul înregistrării căsătoriei respective) – eliberat de organul competent al statului străin. Imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv competentă, de evidenţă şi documentarea populaţiei şi/sau de înregistrarea faptelor de stare civilă.

Prezentarea certificatelor privind cazierele judiciare nu este necesară. Concomitent, documentele prezentate, suportând procedura de legalizare/apostilare (după caz), urmează a fi însoţite de traduceri în limba de stat (din paşaportul naţional se vor traduce doar paginile care conţin date de identitate, viza de intrare-ieşire, amprentele sigiliilor de trecere a hotarului aplicate de grăniceri, alte acte importante pentru examinarea declaraţiei de căsătorie).

Este obligatorie prezentarea personală a viitorilor soţi pentru depunerea declaraţiei.