floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel

Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Climatul investiţional

Atragerea Investiţiilor în Republica Moldova


Politicile comerciale promovate de către Republica Moldova sunt orientate în cea mai mare măsură, spre atragerea investiţiilor în sectoarele economiei naţionale, care sunt capabile să asigure inovaţii, transfer de know-how şi producţie competitivă pe piaţa internă şi externă, valoare adăugată înaltă şi crearea unei infrastructuri tehnice şi economice eficiente pentru valorificarea potenţialului economic existent.

Datorită poziţionării geografice favorabile Republica Moldova este o platformă pentru amplasarea organizaţiilor internaţionale şi corporaţiilor transnaţionale şi devine atractivă pentru derularea afacerilor dintre pieţele de vest şi est.
Atractivitatea investiţională a Moldovei este determinată şi de faptul, că din iunie 2001 ţara este membru al OMC şi al Pactului de Stabilitate. A fost încheiat Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu Uniunea Europeană (UE).

Actele legislative adoptate în ultima perioadă (Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, Legea cu privire la organizaţiile de microfinanţare, Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală, Legea cu privire la comerţul electronic, Legea cu privire la leasing), precum şi noile proiecte de legi elaborate în domeniul economiei, au un singur scop — asigurarea unei politici economice a statului — echilibrată şi previzibilă, – simplificarea creării şi funcţionării întreprinderilor, precum şi stimularea noilor investiţii.

În vederea asigurări unor politici consecvente şi armonioase, inclusiv prin dezvoltarea regiunilor, Guvernul RM a adoptat Strategia de atragere a investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru anii 2006-2015. Această strategieva promova următoarele instrumente de atragere a investiţiilor:

 • Greenfield: atragerea investiţiilor străine directe pentru proiectele noi prin facilitarea accesului investitorilor la active, inclusiv terenuri, potrivit principiului „greenfield” şi excluderea oricăror impedimente care pot apărea în procesul lansării activităţilor investiţionale;
 • Deetatizarea: inclusiv dezvoltarea principiilor de parteneriat public-privat şi utilizarea extinsă şi cât mai eficientă a diferitelor modalităţi de deetatizare a patrimoniului public;
 • Facilitarea regimului societăţilor nerezidenţilor. Modificarea legislaţiei cu privire la regimul societăţilor nerezidente în Republica Moldova în scopul facilitării intrărilor noi de investiţii străine şi oferirii acestora unor oportunităţi investiţionale mai vaste (stabilirea unui statut special pentru tranzacţiile nerezidente, oferirea unor facilităţi vamale şi fiscale, simplificarea procedurilor de obţinere a vizelor, permiselor de şedere şi de muncă, etc.);
 • Stabilirea sediilor regionale ale unor organizaţii şi companii în Republica Moldova. Oferirea unor spaţii libere pentru facilitarea amplasării sediilor, filialelor şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi corporaţiilor transnaţionale;
  Obiectivul acestei strategii constituie asigurarea unui flux stabil şi de lungă durată a investiţiilor în sectoarele economiei naţionale cu un potenţial sporit de competitivitate şi orientare la export.

Facilităţi


De la 1 martie 2008 Republica Moldova beneficiază de un regim comercial  preferenţial, cu un grad sporit de liberalizare, acordat în mod unilateral de Uniunea Europeană. Din momentul obţinerii noilor preferinţe comerciale în relaţiile cu Uniunea Europeană, comerţul cu ţările comunitare este atractiv atât din punct de vedere  financiar, cât şi al promovării imaginii ţării. Regimul comercial al Preferinţelor Comerciale Autonome oferă acces liber pe piaţa Uniunii Europene, cu condiţia că exporturile din Republica Moldova îndeplinesc regulile Uniunii Europene privind originea mărfurilor. Acesta este extins asupra unui grup de peste 12000 unităţi şi include practic toate produsele enumerate în Nomenclatorul Combinat de Bunuri, inclusiv majoritatea produselor industriale, agricole si piscicole. În urma obţinerii regimului Preferinţelor Comerciale Autonome în relaţiile economice cu Uniunea Europeana, Moldova este unica ţară din spaţiul Comunităţii Statelor Independente care a atins un asemenea nivel de cooperare în raport cu Uniunea Europeană.

În 2006 Republica Moldova a semnat un nou acord de comerţ liber pentru Europa Centrală (CEFTA) care a intrat în vigoare la 1 mai 2007. CEFTA 2006 este un acord cu prevederi moderne şi extinse, cu un grad extins de liberalizare, în special a comerţului cu produse industriale, proceduri eficiente de colaborare şi coordonare, mecanisme transparente de aplicare a masurilor de apărare comercială, mecanisme transparente de aplicare a măsurilor de protecţie comercială şi instituirea unui mecanism propriu de soluţionare a litigiilor comerciale sau utilizarea instrumentului Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Accesul fără taxe vamale pe piaţa ţărilor din Europa de Sud-Est în baza acordului multilateral de comerţ liber CEFTA;

În prezent, Moldova este parte la 35 de acorduri bilaterale  privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. Totodată, Moldova a întreprins o serie de măsuri direcţionate spre crearea cadrului juridic special de reglementare şi promovare a comerţului exterior prin semnarea a 38 de acorduri bilaterale  privind colaborarea comercial economică şi 16 acorduri de comerţ liber  în cadrul C.S.I. şi Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

Forma investiţiilor


Investiţiile în Republica Moldova pot fi efectuate în formă de:

 • drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale;
 • orice drept acordat în baza legii sau contractului, orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale;
 • drepturi derivate din acţiuni, părţi sociale sau alte forme de participare în societăţi comerciale;
 • mijloace băneşti;
 • drepturi de creanţe monetare sau alte forme de obligaţii faţă de investitor ce au valoare economică şi financiară;
 • drepturi de proprietate intelectuală: dreptul asupra obiectelor de proprietate industrială (brevete de invenţii, modele de utilitate, mărci de produs şi mărci de serviciu, denumiri de firmă, denumiri de origine ale produselor, desene şi modele industriale, brevete pentru soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate), dreptul de autor şi drepturile conexe, secretul comercial (know-how), goodwill.

Lista actelor normative emise de Guvern, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale, care reglementează activitatea de antreprenoriat sunt incluse în Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător (Hotărârea Guvernului nr.1030 din 03.10.2005). În Republica Moldova autorizaţiile, permisiunile şi certificatele eliberate de autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora pentru practicarea activităţii de antreprenor sunt incluse în Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii de antreprenoriat. În Nomenclator sunt indicate denumirea autorizaţiei, permisiunii sau certificatului, termenul de valabilitate, cuantumul plăţii pentru documentul eliberat şi actul legislativ care stabileşte eliberarea documentului cu plată. Nu se permite eliberarea autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor care nu sunt incluse în Nomenclator, cu excepţia celor expres prevăzute de legislaţie (Hotărârea Guvernului nr.920 din 30.08.2005). Majoritatea autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor incluse în Nomenclator sunt eliberate fără plată.

Mijloacele băneşti şi bunurile obţinute din investiţii străine, după onorarea obligaţiilor fiscale, sunt utilizabile şi transferabile pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei. Investitorii străini beneficiază de dreptul de a converti liber moneda naţională a Republicii Moldova în valută străină şi viceversa. Investitorii străini au dreptul să treacă peste hotarele Republicii Moldova veniturile lor rămase după onorarea obligaţiilor fiscale sau o parte din venituri sub formă de produse achiziţionate pe piaţa internă a Republicii. Republica Moldova recunoaşte cesiunea, către un alt stat sau persoană juridică străină, a drepturilor investitorului străin asupra investiţiilor acestuia efectuate pe teritoriul său.

Zonele economice libere


Zonele economice libere reprezintă zone de producere, fapt care facilitează îndeosebi dezvoltarea întreprinderilor producătoare şi mai puţin comerciale. Zonele economice libere administrează teritorii în care, pentru investitorii străini, sunt permise, în regim preferenţial anumite genuri de activităţi de întreprinzător. Oferă investitorilor terenuri şi spaţii de producere înzestrate cu infrastructura necesară pentru iniţierea activităţii de antreprenoriat cu posibilitatea de utilizare a facilităţilor fiscale şi vamale.

Rezident al zonei economice libere poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată în modul stabilit de legislaţie în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.

În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:

 • Producţia industrială a mărfurilor de export, cu excepţia alcoolului etilic (alcoolului etilic rafinat, alcoolului etilic cu tăria mai mare de 80% vol, alcoolului etilic cu tăria mai mică de 80% vol, alcoolului tehnic, alcoolului denaturat, distilatelor de vin crude şi învechite, altor derivaţi din alcool etilic) şi a producţiei alcoolice;
 • Sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
 • Genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc.

Facilităţile existente pentru rezidenţii zonelor economice libere

 • Scutirea la plata accizelor şi taxelor vamale la import;
 • Impozite la cota zero a TVA la mărfurile şi serviciile introduse în ZEL;
 • Facilităţi la plata impozitului pe venit;
 • Garanţii de stat pentru cazul înrăutăţirii condiţiilor de activitate;
 • Posibilitatea de folosire a infrastructurii existente;
 • Operativitatea în perfectarea procedurilor de import-export;
 • Transfer de capital şi profit;
 • Posibilitatea de a închiria încăperi pe o perioadă de până la 25 ani;
 • Posibilitatea de arendă a terenurilor libere;
 • Posibilitatea asamblării de produse finite, prin aducerea subansamblelor necesare din diferite părţi ale globului;
 • Posibilitatea angajării forţei de muncă calificată;
 • Posibilitatea de a transfera capitalurile şi profiturile în străinătate;
 • Forţa de muncă ieftină şi calificată;

În Republica Moldova activează  următoarele zone economice libere: Expo-Business-Chisinău, Ungheni-Business, Tvardiţa, Otaci-Business, Valkaneş, Taraclia şi zone in Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Liber Internaţional Mărculeşti.

ZEL Expo-Business-Chişinău

Tel.: (373 22) 414130, 414123
Fax: (373 22) 414138
E-mail: admin@moldova-freezone.md
freezone1@list.ru
Web: moldova-freezone.md

ZEL Ungheni-Business

Tel.: (373 236) 20185, 25545
Fax: (373 236) 20184
E-mail: zel@freezone-ungheni.md
Web: freezone-ungheni.md

ZEL Valkaneş

Tel.: (373 293) 23980
Fax: (373 293) 22568
E-mail: levlora@rambler.ru

ZEL Taraclia

Tel.: (373 294) 25505, 25051
Fax: (373 294) 24483
E-mail: zal_pp_taraclia@mail.ru

ZEL Tvardiţa

Mobile: (373) 693 71840
Tel.: (373 291) 63454
ZEL Otaci-Business
Tel.: (373 271) 94626
E-mail: otaci-business@rambler.ru

Aeroportul Liber Internaţional Mărculeşti

Tel. /Fax: (373 22) 234299
E-mail: aim.mail@airportmarculesti.com
Web: http://airportmarculesti.com

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti

Tel: (+373 22) 293491/882732
Fax: (+373 22) 292855
E-mail: info@danlog.md
Web: http://www.gifp.md

Soluţionarea disputelor investiţionale


Rezolvarea disputelor investiţionale se poate face în instanţele de judecată în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă al Republicii Moldova sau în instanţele extrajudiciare în conformitate cu Legea cu privire la arbitraj şi Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional.

Dacă părţile au convenit ca diferendul să fie soluţionat în arbitrajul ad-hoc, la stabilirea regulilor procedurale se iau în considerare:

 • Regulile de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comerţului Internaţional (Regulile UNCITRAL);
 • Regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ din Paris, aprobate la 1 ianuarie 1988 (Regulile ICC);
 • alte principii, norme, reguli stabilite de către părţi.

În cazul în care părţile au convenit ca diferendul să fie soluţionat în arbitraj instituţionalizat, se ţine cont de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv de:

 • Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la New York la 10 iunie 1958;
 • Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961;
 • Aranjamentul cu privire la aplicarea Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional, întocmit la Paris la 17 decembrie 1962.

Orice sentinţă arbitrală adoptată în conformitate cu legislaţie este obligatorie pentru părţi, executarea căreia este garantată de legislaţie. Hotărârea arbitrală, indiferent de ţara în care a fost pronunţată, se recunoaşte ca fiind obligatorie şi urmează a fi executată de plin drept.